ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร

ผบก.ส.4


พ.ต.อ.ปราโมทย์ ไชยชิต

รอง ผบก.ส.4

พ.ต.อ.ปรีชญาวุฒิ อุดมพิสุทธิคุณ

รอง ผบก.ส.4

พ.ต.อ.นิตินัย ไชยพิเดช

รอง ผบก.ส.4


พ.ต.อ.รัฐชัย ชวลิตธำรง

ผกก.ฝอ.บก.ส.4

พ.ต.อ.สถิตพร บุณยรัตพันธุ์

ผกก. กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4

พ.ต.อ.สมเกียรติ นิ่มไพบูลย์

ผกก. กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงทางสถาบัน บก.ส.4

พ.ต.อ.วีระ วรพันธ์พานิช

ผกก. กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม บก.ส.4


พ.ต.อ.หญิง ศุทธินี ทรงวรวิทย์

ผกก. กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ บก.ส.4

พ.ต.อ.หญิง กรกาญจน์ อรุณปลอด

ผกก. กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวการก่อการร้ายสากล บก.ส.4

พ.ต.อ.สมยศ ศรีศรยุทธ์

ผกก. กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4