วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4
“ เป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข่าว ปกป้องสถาบัน ”
     พันธกิจ (Mission)

1. กำหนดหัวข้อข่าวสารสำคัญ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผล และประเมินสถานการณ์ข่าว รวมถึงผลิต และกระจายข่าวกรอง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใช้ข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์

2. ตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

3. ประสานงานด้านการข่าวกับประเทศมาเลเซีย และประเทศอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศ

4. ปฎิบัติงานร่วมกับประชาคมข่าวอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศ

เป้าหมายประสงค์หลักขององค์กร

             1. ดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข่าวความมั่นคง เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของหน่วย ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์
                   สามารถระบุภัยคุกคาม โอกาส และห้วงเวลา
 ตลอดจนเสนอหนทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความรู้ด้านการหาข่าว/การวิเคราะห์ข่าว และการนำเสนอข่าวสารด้านความมั่นคง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
                 ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร

              3. จัดหาที่ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานและวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่