ผังผู้บังคับบัญชาในอดีต


พล.ต.ต.อัตชัย   ดวงอัมพร

ผบก.ส.4 (7 ก.ย.52 - 30 ก.ย.55)


พล.ต.ต.ธงชัย  โตงาม

ผบก.ส.4 (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)


พล.ต.ต.สรไกร   พลูเพิ่ม

ผบก.ส.4 (1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57)


พล.ต.ต.ชยุต   รัตนอุบล

ผบก.ส.4 (1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.59)


พล.ต.ต.ชยพล   ฉัตรชัยเดช

ผบก.ส.4 (1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60)


พล.ต.ต.สุรพล   เปรมบุตร

ผบก.ส.4 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)


พล.ต.ต.สมพงศ์   ทองใบ

ผบก.ส.4 (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)


พล.ต.ต.อาคม   ไตรพยัคฆ์

ผบก.ส.4 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)


พล.ต.ต.ทวีรัชต์   ศรีธววัชพงศ์

ผบก.ส.4 (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64)

 


พล.ต.ต.จรูญ   ไพลดำ

ผบก.ส.4 (1 ต.ค.64 - 11 ม.ค.66)